CONTESTATIE AMENDA

MODEL CONTESTATIE AMENDA.

Judecǎtoria …………….. 

(din raza teritorială a localității constatării contravenției)

Domnule Preşedinte,

    Subsemnatul………………., domiciliat în ………………….. (dacă locuința efectivă este diferită de cea din cartea de identitate, se va indica și aceasta din urmă), CNP ………., telefon ……… (opțional), e-mail ………………opțional);

în contradictoriu cu:

 1. IPJ ……………………….. – Biroul Rutier …………………., cu sediul în …………………….;
 2. Societatea de asigurare ……………………………………..….. (în cazul în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație, judecătoria va cita și societatea de asigurări menționată în procesul-verbal de constatare a contravenției);

în temeiul art. 31 și urm. din O.G. nr.2/2001, ȋn termen legal, formulez:

Plângere contravenţionalӑ

împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei seria …………… nr. ……………./…………….., încheiat de către agentul constatator din cadrul IPJ …………., prin care s-au aplicat sancțiunile: …………… puncte amendă, .…….. puncte penalizare și reţinerea permisului de conducere/suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de ……………….. zile, a cărui anulare o cerem.( Notă: veți indica sancțiunile aplicate Dvs.)

În subsidiar, solicităm înlocuirea măsurilor dispuse cu avertisment.

Cu cheltuieli de judecată. (sau nu, după cum doriți).

 1. În fapt, în data de .. deplasându-mă dinspre ……. înspre ………….., am fost oprit și sancționat pentru că …………….. (consemnați ce scrie în procesul-verbal).

Aspectele consemnate nu sunt conforme cu realitatea.

 • Pe fond, …………………… descrieți cum s-au întâmplat faptele din perspectiva Dvs.

Fiți clar, succinct, explicit, evitați interogațiile ironice, șirurile nesfârșite de semne de exclamare, nu fiți sarcastic, scrieți îngrijit, cu litere mici și, în general, păstrați un ton neutru.

 • Sarcina probei. CEDO.

   Potrivit art. 1 din O.G. nr. 2/2001, legea contravențională apără valorile sociale, care nu sunt ocrotite prin legea penală. Constituie contravenție fapta săvârșită cu vinovăție, stabilită și sancționată prin lege, ordonanța, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a Consiliului Local.

    Fapta se caracterizează în același mod și raportat la dispozițiile articolelor invocate de către intimată în procesul-verbal ce face obiectul prezentei. Așadar, petentului îi sunt recunoscute și garanțiile procedurale specifice în materie penală, în ceea ce privește dreptul la un proces echitabil si, nu în ultimul rând, prezumția de nevinovăție prevăzută de par. 2 al art. 6 CEDO.

    Prezumția enunțată conduce  la răsturnarea sarcinii probei, astfel că în domeniul contravențiilor cel care trebuie să facă dovada existenței faptei, a persoanei care a săvârșit-o și a vinovăției acesteia, este organul constatator.

    Astfel, solicit de la Serviciul de Poliție Rutieră din cadrul căruia face parte agentul constatator ce a aplicat sancțiunile contravenționale următoarele:

 • prezentarea probei foto/video în instanță, din care să reiasă situația de fapt aşa cum a reținut-o agentul constatator;
 • certificatul de omologare al aparatului cu care s-a efectuat proba foto/video și buletinul de verificare metrologică;
 • actele agentului constatator din care să reiasă calitatea și competența acestuia de a se afla în acel loc, de a întocmi procesul-verbal și de a aplica sancțiunile contravenționale menționate.

Cu privire la raportul de serviciu, apreciem că nu există niciun act normativ care să îi dea forță probantă.

 • Avertisment.

   În cazul în care instanța va aprecia că sunt întrunite elementele constitutive ale contravenției, vă rugăm să dispuneţi  înlocuirea amenzii contravenționale cu avertisment, deoarece răspunderea juridică pentru contravenție iși are temeiul în săvârșirea cu vinovăție a unei fapte antisociale – or, în speță, acest element esențial nu există, şi înlӑturarea sancţiunii complementare.

         Probe:

în dovedirea motivelor enunțate, a situației de fapt și de drept, pentru toate capetele de cerere, înțeleg să mă folosesc de următoarele:

 • înscrisurile depuse împreună cu plângerea;
 • planșe foto (dacă este cazul);
 • proba testimonială constând în audierea martorului ……………., domiciliat în ………………., identificat cu …………, pentru dovedirea ………………… (arătați concret ce vreți să dovediți prin audierea martorului);
 • precum și orice alt mijloc de probă admis de lege, pertinent și concludent în prezenta cauză, dacă necesitatea administrării probei ar rezulta din dezbateri.

    În drept: O.G. nr. 2/2001 și temeiurile indicate în cuprinsul prezentei.

Depun, cu duplicat:

 • prezenta – …….. file,
 • proces-verbal de constatare a contravenției – 1 filă,
 • copie CI petent – 1 filă, 
 • taxa judiciară de timbru în valoare de 20 lei;
 • cu duplicate pentru comunicare – în total ………… file.

   Solicit să puneți în vedere intimatei să depună la dosarul cauzei probele de care înțelege să se folosească, cu duplicat, conform exigențelor procedurale, și acestea să îmi fie comunicate.

    În temeiul art. 223 și art. 411 C.proc.Civ., solicit judecata cauzei și în lipsa mea.

             Cu stima,

…………………….. numele Dvs.

………………………. semnătura

Domnului Președinte a Judecătoriei ……………………….

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *