Urmașii prizonierilor de război și ai deținuților politici pot primi beneficii de la stat

Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

 

În vigoare de la 09 aprilie 1990
Consolidarea din data de 15 decembrie 2023 are la bază republicarea (r7) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 1208 din 10 decembrie 2020
Include modificările aduse prin următoarele acte: L 71/2022; L 210/2022; OUG 115/2023.
Ultimul amendament în 15 decembrie 2023.

 

 

*) Potrivit art. 40 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, în perioada 2019-2021 se menţin în plată la nivelul acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2018 indemnizaţiile prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu completările ulterioare.

*) Potrivit art. IX alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021, în anul 2022 se menţin în plată la nivelul acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2021 indemnizaţiile prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat.

*) Potrivit art. XVIII. alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 168/2022, în anul 2023 se menţin în plată la nivelul acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2022, indemnizaţiile prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

*) Potrivt art. XI lit a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115 publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 1139 din 15/12/2023, începând cu anul 2024 se majorează cu 13,8% nivelul acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2023, indemnizaţiile prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 1. – (1) Constituie vechime în muncă şi se ia în considerare la stabilirea pensiei şi a celorlalte drepturi ce se acordă, în funcţie de vechimea în muncă, timpul cât o persoană, după data de 6 martie 1945, pe motive politice:

 1. a) a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracţiuni politice;
 2. b) a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune;
 3. c) a fost internată în spitale de psihiatrie;
 4. d) a avut stabilit domiciliu obligatoriu;
 5. e) a fost strămutată într-o altă localitate;
 6. f) a participat în acţiuni de împotrivire cu arma în mână şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist până la data de 31 decembrie 1964.

(2) De aceleaşi drepturi beneficiază şi persoana care:

 1. a) a fost deportată în străinătate după 23 august 1944;
 2. b) a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reţinută în captivitate după încheierea armistiţiului, indiferent de locul reţinerii.

16/07/2022 – litera a fost modificată prin Lege 210/2022

(3) Fiecare an de detenţie sau internare pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se consideră ca vechime în muncă un an şi şase luni.

(4) Perioadele prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) constituie vechime în muncă, dacă persoanele în cauză fac dovada că nu au putut să se încadreze în muncă în funcţii pentru care aveau pregătirea profesională.

(5) Se consideră vechime în muncă şi perioada în care o persoană aflată într-una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) nu s-a putut încadra ca urmare a unei invalidităţi de gradul I sau II survenite în timpul în care s-a aflat în acea situaţie sau, ulterior, dacă dovedeşte că aceasta s-a produs din cauza ori în legătură cu persecuţia la care a fost supusă.

(6) Perioadele prevăzute în prezentul articol constituie şi vechime neîntreruptă în muncă şi în aceeaşi unitate şi intră în calculul acestor vechimi.

Art. 2. – (1) Persoanele prevăzute la art. 1, încadrate în baza unui contract individual de muncă sau a unui raport de serviciu, pot continua activitatea după îndeplinirea condiţiilor de pensionare pentru limita de vârstă prevăzută de lege, pentru o perioadă de timp egală cu cea în care persoana respectivă a fost privată de libertate.

(2) Continuarea activităţii în condiţiile prevăzute la alin. (1) se face la cerere, cu acordul angajatorului.

Art. 3. – (1) De prevederile art. 1 beneficiază şi persoanele care au decizii de pensionare.

(2) În cazul celor decedaţi, urmaşii acestora au dreptul la pensie de urmaş în condiţiile legii, cu luarea în calcul a vechimilor stabilite potrivit prezentului decret-lege.

Art. 4. – (1) Persoanele care s-au aflat în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), b), e) şi f) şi alin. (2) au dreptul la o indemnizaţie lunară de 700 lei pentru fiecare an de detenţie, strămutare în alte localităţi, deportare în străinătate sau prizonierat, indiferent dacă sunt sau nu sunt pensionate.

(2) Persoanele care s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) şi d) au dreptul la o indemnizaţie lunară de 350 lei pentru fiecare an de internare abuzivă în spitalele de psihiatrie sau de domiciliu obligatoriu, indiferent dacă sunt sau nu sunt pensionate.

(3) În funcţie de evoluţia preţurilor şi a tarifelor, indemnizaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se actualizează prin hotărâre a Guvernului, odată cu indexările aplicate pensiilor şi celorlalte drepturi de asigurări sociale de stat.

Art. 5. – (1) Soţul/Soţia celui decedat în luptele cu organele de represiune comunistă, în răscoale ţărăneşti ori decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminaţi în timpul detenţiei, internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, deportaţi, prizonieri sau cărora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu, are dreptul la o indemnizaţie lunară de 700 lei, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.

(2) De aceleaşi drepturi beneficiază soţul (soţia) celui decedat după ieşirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după întoarcerea din strămutare, din deportare, din prizonierat sau după încetarea măsurii de stabilire a domiciliului obligatoriu, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.

(3) Beneficiază de indemnizaţia prevăzută la alin. (1) şi soţul (soţia) celui decedat în condiţiile prevăzute la alineatele precedente şi care, din motive de supravieţuire, a fost nevoit (nevoită) să divorţeze de cel închis, internat abuziv în spitale de psihiatrie, deportat, prizonier, strămutat sau căruia i s-a stabilit domiciliu obligatoriu, dacă nu s-a recăsătorit şi dacă poate face dovada că a convieţuit cu victima până la decesul acesteia.

(4) Copilul celui decedat, dispărut sau exterminat în timpul luptelor cu organele de represiune comunistă, în răscoale ţărăneşti, în timpul detenţiei, internării abuzive în spitale de psihiatrie, în timpul aplicării măsurii domiciliului obligatoriu, strămutării, deportării sau prizonieratului are dreptul la o indemnizaţie lunară de 500 lei.

(5) De prevederile alin. (6)(9) beneficiază în mod corespunzător şi copilul celui decedat după eliberarea din detenţie, internare abuzivă în spitale de psihiatrie, după ridicarea măsurii domiciliului obligatoriu, strămutare, deportare sau prizonierat, în situaţia în care părintele său, deşi ar fi avut dreptul, nu a beneficiat de prevederile prezentului decret-lege.

(51) De prevederile alin. (6) – (9) beneficiază în mod corespunzător şi copilul minor la data căsătoriei părintelui său cu persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) şi care a fost crescut de către părintele beneficiar de indemnizaţie potrivit prezentei legi.

03/04/2022 – alineatul a fost introdus prin Lege 71/2022.

(6) Copilul minor la data la care unul sau ambii părinţi s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2), precum şi copilul născut în perioada în care unul sau ambii părinţi s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) are dreptul la o indemnizaţie lunară în acelaşi cuantum cu indemnizaţia de care ar fi beneficiat părintele său decedat, stabilită conform prevederilor art. 4 la data depunerii cererii de către copil.

(7) Copilul născut după încetarea situaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) are dreptul la o indemnizaţie lunară în cuantum de 50% din indemnizaţia de care ar fi beneficiat părintele său decedat, stabilită conform prevederilor art. 4 la data depunerii cererii de către copil.

(8) Copilul care s-a aflat atât în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (4)(7), cât şi în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) beneficiază de indemnizaţia al cărei cuantum este mai mare.

(9) La stabilirea indemnizaţiei prevăzute la alin. (4), (5), (6) sau (7), în situaţia în care ambii părinţi ai copilului s-au aflat în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2), copilul are dreptul la indemnizaţia al cărei cuantum este mai mare.

Art. 6. – Persoanele care s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) nu pot beneficia şi de drepturile prevăzute la art. 5 alin. (1), (2) şi (3).

Art. 7. – (1) Indemnizaţiile lunare acordate în baza prezentului decret-lege nu afectează plafoanele de venituri în funcţie de care se stabilesc chiriile pentru locuinţele din fondul locativ de stat, bursele pentru elevi şi studenţi şi ajutoarele sociale.

(2) Indemnizaţiile acordate în baza prezentului decret-lege sunt neimpozabile, nu se iau în calcul la stabilirea altor drepturi potrivit legii şi se pot cumula cu orice categorie de pensie.

Art. 8. – (1) Persoanele aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 pot fi scutite de la plata impozitelor şi taxelor locale, prin hotărâre a consiliului local.

(2) De asemenea, persoanele aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 vor beneficia de următoarele drepturi:

 1. a) asistenţă medicală şi medicamente, în mod gratuit şi prioritar, atât în tratament ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizărilor;
 2. b) transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun aparţinând societăţilor cu capital de stat sau privat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou); în cazul societăţilor cu capital privat, costul abonamentelor de transport se decontează integral de la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază domiciliază beneficiarul;
 3. c) douăsprezece călătorii gratuite, anual, pe calea ferată română, cu clasa I, pe toate categoriile de trenuri de persoane, cu mijloace de transport auto sau cu mijloace de transport fluviale, după caz, la alegere, folosirea acestora fiind posibilă şi de către însoţitori, membri de familie, în cadrul numărului de călători stabilit pentru titular;
 4. d) un bilet pe an, gratuit, pentru tratament într-o staţiune balneoclimaterică;
 5. e) în cadrul numărului de călătorii stabilit pentru titulari conform lit. b) şi c), aceştia le pot folosi şi pentru însoţitori. Tichetele de călătorie gratuite pot fi ridicate şi utilizate şi de către soţul/soţia sau de către alte persoane mandatate de titulari să le reprezinte interesele, pe bază de împuternicire cu dată certă, însoţită de o copie a actului de identitate al titularului tichetului, nefiind necesară prezenţa titularului la momentul realizării călătoriei;
 6. f) scutire de plata taxelor de abonament pentru radio şi televizor;
 7. g) prioritate la instalarea unui post telefonic, precum şi scutire de plata taxei de abonament;
 8. h) acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci.

(3) De drepturile prevăzute la alin. (1) şi (2) beneficiază şi persoanele prevăzute la art. 5.

Art. 9. – Persoanele prevăzute la art. 1 beneficiază de:

 1. a) prioritate la repartizarea de către consiliile locale a unei locuinţe din fondul locativ de stat;
 2. b) prioritate la acordarea, prin unităţile CEC Bank, de credite avantajoase pentru cumpărarea, construirea sau repararea de locuinţe proprietate personală; acordarea creditului se va face în condiţiile prevăzute de Legea locuinţei 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 10. – Prevederile art. 19 se aplică, după caz, de către conducerile unităţilor la care sunt încadraţi cei în cauză, de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti sau de către consiliile locale.

Art. 11. – Persoanele care fac dovada, prin hotărâre judecătorească de constatare, că nu au putut să îşi exercite profesia sau, după caz, ocupaţia pe perioada în care au fost persecutate sau urmărite din motive politice beneficiază de vechime în muncă pe perioada în care s-au aflat în atare situaţie.

Art. 12. – (1) Beneficiază de prevederile prezentului decret- lege şi cetăţenii români cu domiciliul în străinătate.

(2) Drepturile persoanelor prevăzute la alin. (1) se plătesc titularului sau mandatarului desemnat de acesta prin procură specială pentru încasarea drepturilor respective sau, la cererea titularului, se depun în contul personal deschis la CEC Bank sau la o altă instituţie bancară cu care Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a încheiat în acest sens convenţie.

Art. 13. – (1) Dovedirea situaţiilor prevăzute la art. 1 se face de către persoanele interesate cu acte oficiale eliberate de organele competente, iar în cazul în care nu este posibil, prin orice mijloc de probă prevăzut de lege.

(11) În situaţia în care, în actele oficiale eliberate de organele competente, prevăzute la alin. (1), nu este specificată ziua din care persoana s-a aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1, la stabilirea cuantumului indemnizaţiei se ia în considerare ziua de 15 din luna menţionată în documentul oficial.

03/04/2022 – alineatul a fost introdus prin Lege 71/2022.

(12) În situaţia în care în actele oficiale eliberate de organele competente, prevăzute la alin. (1), este specificat doar anul persecuţiei, la stabilirea cuantumului indemnizaţiei se ia în considerare data de 1 iulie din anul menţionat în documentul oficial.

03/04/2022 – alineatul a fost introdus prin Lege 71/2022.

(2) Stabilirea calităţii de beneficiar şi a indemnizaţiei lunare în condiţiile prezentului decret-lege se face de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti.

(3) Pentru stabilirea situaţiilor prevăzute la art. 1 şi 5 se înfiinţează, în cadrul fiecărei agenţii judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, o comisie alcătuită din directorul executiv al agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, în calitate de preşedinte, şi 4 membri, din care un membru desemnat de casa teritorială sau sectorială de pensii. Unul dintre membrii comisiei trebuie să aibă studii juridice.

(4) Membrii comisiei, precum şi preşedintele acesteia beneficiază de o indemnizaţie lunară de 150 lei. Plata indemnizaţiilor pentru membrii comisiei se face de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, din bugetul de stat.

(5) Comisia prevăzută la alin. (3) lucrează în prezenţa a două treimi din numărul persoanelor care o alcătuiesc şi propune, cu acordul majorităţii membrilor prezenţi, admiterea sau respingerea cererii. Acordarea drepturilor sau respingerea cererii se stabileşte prin decizie a directorului executiv al agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti.

(6) În cadrul analizării cererilor referitoare la stabilirea drepturilor prevăzute de prezentul decret-lege, comisia prevăzută la alin. (3) poate solicita sprijinul Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România, precum şi al caselor teritoriale sau sectoriale de pensii, după caz.

(7) Agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti sunt obligate să se pronunţe asupra cererii de stabilire a calităţii de beneficiar şi a indemnizaţiei lunare prevăzute de prezentul decret-lege, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii, printr-o decizie motivată.

(8) Împotriva deciziei persoana interesată poate face contestaţie la secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului, în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Hotărârea tribunalului este definitivă. Contestaţiile sunt scutite de taxa judiciară de timbru.

(9) O copie a cererii de acordare a drepturilor, însoţită de un exemplar al deciziei de stabilire a calităţii de beneficiar şi a indemnizaţiei lunare conform prevederilor prezentului decret- lege, va fi transmisă de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de maximum 10 zile de la soluţionare, casei teritoriale de pensii sau casei sectoriale de pensii în raza căreia domiciliază persoana beneficiară.

(10) Plata indemnizaţiilor prevăzute la art. 4 şi 5, precum şi acordarea drepturilor prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. b), c), d), e) şi g) se fac de către casa teritorială sau sectorială de pensii în raza căreia domiciliază persoana beneficiară sau, după caz, de către casa de pensii sectorială competentă.

Art. 14. – Prevederile prezentului decret-lege nu se aplică persoanelor condamnate pentru infracţiuni contra umanităţii sau celor în cazul cărora s-a dovedit că au desfăşurat o activitate fascistă şi/sau legionară în cadrul unei organizaţii sau mişcări de acest fel, precum şi copiilor acestora.

Art. 15. – (1) Agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, în baza sesizărilor primite sau din proprie iniţiativă, vor verifica legalitatea drepturilor acordate beneficiarilor prezentului decret-lege.

(2) În cazul în care se constată încălcări ale prevederilor legale, se emite decizie de revizuire.

(3) Împotriva deciziei de revizuire emise în condiţiile alin. (1) şi (2) persoana interesată poate introduce contestaţie, în condiţiile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) În cazul în care calitatea de beneficiar al prezentului decret-lege a fost stabilită prin hotărâre judecătorească, iar ulterior acestei hotărâri se constată încălcări ale prevederilor legale, agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti se vor adresa instanţei competente pentru retragerea calităţii de beneficiar.

Art. 16. – Consiliile locale ale municipiilor pe raza cărora funcţionează filiale sau subfiliale ale asociaţiilor foştilor deţinuţi politici şi/sau ale deportaţilor ori sediile centrale ale acestora pot atribui spaţii corespunzătoare cu scutire de la plata impozitelor, taxelor şi chiriilor pe perioada existenţei acestora.

Art. 17. – Drepturile prevăzute în prezentul decret-lege se acordă începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii cererii şi se suportă din bugetul de stat.

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 232/2020 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1036 din 5 noiembrie 2020, care nu sunt încorporate în forma republicată a Decretului-lege nr. 118/1990 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale actului modificator:

Art. II. – În anul 2020, termenul în care agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti sunt obligate să se pronunţe asupra cererii de stabilire a calităţii de beneficiar şi a indemnizaţiei lunare prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, este de 90 de zile de la data înregistrării cererii.”

 

Important

 

Pentru informatii individuale, verificare si analiza dosar de aprobare se ofera consiliere individuala. Va rugam sa trimiteti o solicitare la adresa de email: bogdan_neacsu@yahoo.com

Atentie, aceasta oferta este supusa unor termeni si conditii

 

Descarca formulare tip

 

57 părere despre “Urmașii prizonierilor de război și ai deținuților politici pot primi beneficii de la stat”

  1. Seulean Vasile

   Bună ziua. Tatăl meu a fost prizonier în Rusia din data de 24.08.1944 pana în 05.08.1948.ce indemnizație pot primi pt această perioadă?
   Mulțumesc

 1. Buna ziua,
  Va multumesc pentru aceste informatii, de un real ajutor. Bunica mea a fost deportata in 1947 si a avut domiciliul obligatoriu. O sa o sfatuiesc pe mama, sa depuna documentele pentru a beneficia de aceasta indemnizatie. Inteleg ca ar trebui sa beneficieze si de reducere de impozite sau scutire de impozitul pe casa. Asa este?

  1. Buna ziua,
   Asa este. Dar conform legii, aceste reduceri sau scutiri de impozite se stabilesc prin Hotarare de Consiliu. Fiecare administratie locala isi stabileste propriile reduceri si scutiri, in functie de propriul buget anual.

 2. Bună ziua aș avea și eu o întrebare am depus dosarul pentru urmaș după tatăl meu prizonier de război,am așteptat avizul de la Pitești de la 7.11 2021 până la 2_8 _ 2023 am depus dosarul pe 8__8_2023si și până astăzi nu am primit nici un răspuns.8 .11. 2023 cât credeți că trebuie să așteptăm un răspuns.

  1. Buna ziua, PRICOPE GETA fiecare agentie are ritmul ei de solutionare in functie de numarul de dosare aflate in lucru.
   Pentru un raspuns concret puteti sa va adresati cu o cerere catre agentia de plati, in care solicitati sa vi se comunice data solutionarii.
   Vestea buna este ca suma de bani se calculeaza din luna urmatoare depunerii dosarului.
   O zi buna

   1. Bu na ziua, sunt urmasa prizonier de razboi.Anul trecut am primit in luna martie 2023 decizia de la AJPIS Brasov…in luna martie am facut cerere pt acordare bilet de tratament…cu actele corespunzatoare ca bilet gratuit,nu am primit.Anul acesta nu am facut cerere…Exista o prioritate in acest sens…nu sunt fonduri ?Am cotizat su la agentia pt drepturi veterani si prizonieri respectiv ca urmasa.

  2. Marinescu Gabriela

   buna ziua, eu in calitate de urmasa a tatalui meu , prizonier de razboi, AM CHEMAT IN JUSTITIE unitatea militara, Arhivele Nationale Militare din Pitesti exact pentru incalcarea legii privind termenul legal de obtinere a raspunsului la cererea mea, termen de 30 de zile, desi mi-au motivat ca au fff.multe asemenea cereri si la cca.3 saptamani de la trimiterea prin posta a chemarii in justitie pentru acest motiv … Unitatea Militara Arhivele nationale din Pitesti mi-a trimis raspunsul!!! La fel am Procedat si cu Agentia De Plati din Bucuresti , care la fel mi-a motivat ca are fff.multe asemenea solicitari si dupa chemarea in Justitie , IMEDIAT mi-au trimis Decizia !!! Desi functionarii de la Agentia de Plati sunt platiti suplimentar pentru a se ocupa de rezolvarea acestor dosare!!!!
   ORDONANŢĂ nr.27 din 30 ianuarie 2002
   privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

 3. Onu Eugen, Cordun Neamț

  Sunt beneficiar de indemnizație după tatăl meu fost prizonier,unde trebuie să mă adresez pentru alte drepturi (medicamente gratuite, reducere de impozit, transport gratuit,bilet de tratament)

  1. Salut Onu Eugen, ne bucuram ca ne urmaresti.
   Pentru alte drepturi conferite de Decretului-lege nr. 118/1990 trebuie sa te adresezi institutilor care confera aceste drepturi. Ex,impozit – primarie,, transport – regia de transport, bilet de tratament – casa de sanatate

   Alte facilități:

   a) asistenţă medicală şi medicamente, în mod gratuit şi prioritar, atât în tratament ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizărilor;
   b) transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun aparţinând societăţilor cu capital de stat sau privat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou); în cazul societăţilor cu capital privat, costul abonamentelor de transport se decontează integral de la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază domiciliază beneficiarul;
   c) douăsprezece călătorii gratuite, anual, pe calea ferată română, cu clasa I, pe toate categoriile de trenuri de persoane, cu mijloace de transport auto sau cu mijloace de transport fluviale, după caz, la alegere, folosirea acestora fiind posibilă şi de către însoţitori, membri de familie, în cadrul numărului de călători stabilit pentru titular;
   d) un bilet pe an, gratuit, pentru tratament într-o staţiune balneoclimaterică;
   e) prioritate la instalarea unui post telefonic, precum şi scutire de plata taxei de abonament;
   f) acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci.

 4. Buna ziua,
  Astept si eu raspunsul de la UM Pitesti si apoi voi depune dosarul la Agentia din Bucuresti.
  Am auzit ca aceasta agentie este foarte aglomerata si solutioneaza dosarele cu intarziere…
  Noi suntem 2 frati. Pot depune eu dosar si in numele fratelui meu?
  Va multumim pentru interesul pe care il acordati persoanelor in situatia mea.!

  1. Raspuns specialist
   Buna ziua,
   Dosarul nu poate fi depus decât personal în fiecare zi de marți la sediul APISMB sau prin posta/curier cu recomandare de primire adresa Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București, din strada Ion Câmpineanu nr. 20, sector 1, București având fiecare pagina conformata cu originalul cu semnătura dvs sau a reprezentantului dvs legal desemnat prin procura speciala.
   Nu luam în considerare dosarele depuse pe mail conform procedurii de pe site ul APISMB.
   In cazul în care aveți procura speciala de reprezentare va rugam sa o atașați la dosarul trimis prin posta însoțita de buletinul valid al persoanei împuternicite.
   De asemenea este necesara traducerea documentelor depuse în alta limba decât romana si Declarație pe propria răspundere a solicitantului referitoare la ultimul domiciliu avut în România.
   Cu stima!

 5. Buna seara,
  Sunt beneficiara a indemnizatiei dupa tatal meu, fost prizonier de razboi. Unde trebuie sa ma adresez pentru obtinerea celor 12 bilete de calatorie gratuite?

  1. Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri prevede pentru beneficiarii decretului lege 12 călătorii simple gratuite, anual, pe calea ferată română, cu trenuri orice rang, cu clasa 1. Aceste persoane au dreptul să călătorească cu mai mulţi însoţitori, membri de familie, în cadrul numărului de călătorii stabilite pentru titular. Fiecare însoţitor va circula în baza unui cupon-talon aferent titularului, numai însoţindu-l pe titular.

   Talonul special de călătorie acordat în baza Decretul-lege nr. 118/1990 pot fi folosite şi de către soţul, sotia sau alte persoane mandatate de titularii călătoriilor gratuite să le reprezinte interesele pe bază de împuternicire cu dată certă însoţită de o copie a actului de identitate al titularului călătoriei gratuite, nefiind necesară prezenţa titularului la efectuarea călătoriilor.

   Călătoria pe calea ferată se efectuează cu legitimaţia de călătorie obţinută în baza cuponului talon care se detaşează din talonul special de călătorie de către personalul operatorului de transport. Talonul special este format din talonul propriu-zis, şase cupoane-talon detaşabile şi şase cupoane-anexă detaşabile, corespunzătoare a şase călătorii simple.

   Cupoanele-anexă se folosesc numai pentru transportul pe calea ferată, în cazul modificării contractului de transport.

   Călătoria la vagonul de dormit/cuşetă, sau pe o altă rută decât cea înscrisă pe talonul special de călătorie se poate face numai cu plata integrală a diferenţelor tarifare corespunzătoare.

   Pierderea sau deteriorarea talonului special de călătorie gratuită de către beneficiarii călătoriilor gratuite atrage imposibilitatea efectuării călătoriilor gratuite. Taloanele speciale de călătorie care prezintă ştersături, corecturi sau care au date tipărite ilizibil nu vor fi primite la transport.

   La verificarea legitimaţiilor de călătorie în tren beneficiarul călătoriilor gratuite se legitimează cu actul de identitate şi talonul special de călătorie în original, acordat în baza Decretului Lege nr. 118/1990.

   Taloanele speciale pentru călătorie acordate în baza Decretului Lege nr. 118/1990 se emit şi se distribuie prin grija Casei Naţionale de Pensii sau prin casele teritoriale de pensii.

 6. Multumesc mult. Deci trebuie sa ma adresez casei de pensii a sectorului 3, unde domiciliez. V-am intrebat fiindca am primit doar taloanele cu reducere de 50% pe care le am primit pana acum.

  1. Bună ziua!
   Dacă nu avem documentele militare pe care sa le anexăm la dosar, unde le putem găsi? De exemplu, bunicul meu a luptat pe front, în linia întâi și a fost prizonier sau în lagăr. Mama mea, fiica lui, nu are documente doveditoare, dar știe că bunicul a avut, deoarece le-a văzut când era copil. S-a întors rănit și bolnav, a fost chinuit de Comuniștii care i-au luat cu forța pământurile și l-au trecut în colectiv. Se poate interveni la vreo instituție pentru a intra în posesia unor documente care pot fi anexate? Mulțumesc anticipat pentru răspuns!

   1. Buna seara,
    Pentru documentele militare trebuie sa va adresati Arhivelor Militare Naționale Române, pentru persecutie la CNSAS (Consiliu National pentru Studierea Arhivelor Securității)
    Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (prin Serviciul Informare Publică şi Repunere în Drepturi) pune la dispoziţia petenţilor copii certificate, contra cost, de pe documentele identificate în dosarele existente în arhiva C.N.S.A.S., în vederea recuperării/redobândirii unor bunuri/drepturi: – D.L. nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportaţi în străinătate ori constituite în prizonieri;
    Multa sanatate

 7. Care sint drepturile urmasului ROBITU Ioan al tatlui prizonier de razboi la sovietici(7 ani), decedat dupa 1989, pe nume HURDUBAIE Panfil

  1. Buna seara,
   Acest aspect este stabilit, dupa depunerea dosarului, de comisia intrunita la nivelul Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială din judetul de domiciliu.
   Multa sanatate

 8. Domnule Neacșu Bogdan!Eu sânt urmaș prizonier de război Legea 130/2020 art 5. Am primit biletele de călătorie CFR clasa 1. Soția mea ar putea să le folosească pentru a-mi reprezenta interesele călătorind singură? Dacă eu n-o însoțesc trebuie împuternicire de la notar?
  Vă mulțumesc!
  Cu stimă și mult respect!

  1. Cetatea Dacilor va multumeste pentru interesul dumneavoastra.

   Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri prevede pentru beneficiarii decretului lege 12 călătorii simple gratuite, anual, pe calea ferată română, cu trenuri orice rang, cu clasa 1. Aceste persoane au dreptul să călătorească cu mai mulţi însoţitori, membri de familie, în numărului de călătorii stabilite pentru titular. Fiecare însoţitor va circula în baza unui cupon-talon aferent titularului, numai însoţindu-l pe titular.

   Talonul special de călătorie acordat în baza Decretul-lege nr. 118/1990 pot fi folosite şi de către soţul, sotia sau alte persoane mandatate de titularii călătoriilor gratuite să le reprezinte interesele pe bază de împuternicire cu dată certă însoţită de o copie a actului de identitate al titularului călătoriei gratuite, nefiind necesară prezenţa titularului la efectuarea călătoriilor.

   Călătoria pe calea ferată se efectuează cu legitimaţia de călătorie obţinută în baza cuponului talon care se detaşează din talonul special de călătorie de către personalul operatorului de transport. Talonul special este format din talonul propriu-zis, şase cupoane-talon detaşabile şi şase cupoane-anexă detaşabile, corespunzătoare a şase călătorii simple.

   Cupoanele-anexă se folosesc numai pentru transportul pe calea ferată, în cazul modificării contractului de transport.

   Călătoria la vagonul de dormit/cuşetă, sau pe o altă rută decât cea înscrisă pe talonul special de călătorie se poate face numai cu plata integrală a diferenţelor tarifare corespunzătoare.

   Pierderea sau deteriorarea talonului special de călătorie gratuită de către beneficiarii călătoriilor gratuite atrage imposibilitatea efectuării călătoriilor gratuite. Taloanele speciale de călătorie care prezintă ştersături, corecturi sau care au date tipărite ilizibil nu vor fi primite la transport.

   La verificarea legitimaţiilor de călătorie în tren beneficiarul călătoriilor gratuite se legitimează cu actul de identitate şi talonul special de călătorie în original, acordat în baza Decretului Lege nr. 118/1990.

   Taloanele speciale pentru călătorie acordate în baza Decretului Lege nr. 118/1990 se emit şi se distribuie prin grija Casei Naţionale de Pensii sau prin casele teritoriale de pensii.

  1. b) transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun aparţinând societăţilor cu capital de stat sau privat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou); în cazul societăţilor cu capital privat, costul abonamentelor de transport se decontează integral de la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază domiciliază beneficiarul;

 9. Buna seara va rog frumos sa imi spuneti ca urmas al tatalui meu care a fost prizonier 3ani si 6 lui (e vorba de mama mea) pe langa biletele de calatorie,gratuitate la abonament TV in lege scrie si dreptul de a obtine un loc de veci gratuit , acest drept beneficiaza si urmasul –

  1. (2) De asemenea, persoanele aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 vor beneficia de următoarele drepturi:

   a) asistenţă medicală şi medicamente, în mod gratuit şi prioritar, atât în tratament ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizărilor;
   b) transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun aparţinând societăţilor cu capital de stat sau privat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou); în cazul societăţilor cu capital privat, costul abonamentelor de transport se decontează integral de la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază domiciliază beneficiarul;
   c) douăsprezece călătorii gratuite, anual, pe calea ferată română, cu clasa I, pe toate categoriile de trenuri de persoane, cu mijloace de transport auto sau cu mijloace de transport fluviale, după caz, la alegere, folosirea acestora fiind posibilă şi de către însoţitori, membri de familie, în cadrul numărului de călători stabilit pentru titular;
   d) un bilet pe an, gratuit, pentru tratament într-o staţiune balneoclimaterică;
   e) în cadrul numărului de călătorii stabilit pentru titulari conform lit. b) şi c), aceştia le pot folosi şi pentru însoţitori. Tichetele de călătorie gratuite pot fi ridicate şi utilizate şi de către soţul/soţia sau de către alte persoane mandatate de titulari să le reprezinte interesele, pe bază de împuternicire cu dată certă, însoţită de o copie a actului de identitate al titularului tichetului, nefiind necesară prezenţa titularului la momentul realizării călătoriei;
   f) scutire de plata taxelor de abonament pentru radio şi televizor;
   g) prioritate la instalarea unui post telefonic, precum şi scutire de plata taxei de abonament;
   h) acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci.

   persoanele aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1
   Art. 1. – (1) Constituie vechime în muncă şi se ia în considerare la stabilirea pensiei şi a celorlalte drepturi ce se acordă, în funcţie de vechimea în muncă, timpul cât o persoană, după data de 6 martie 1945, pe motive politice:

   a) a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracţiuni politice;
   b) a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune;
   c) a fost internată în spitale de psihiatrie;
   d) a avut stabilit domiciliu obligatoriu;
   e) a fost strămutată într-o altă localitate;
   f) a participat în acţiuni de împotrivire cu arma în mână şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist până la data de 31 decembrie 1964.

 10. Buna ziua.
  Daca sunt beneficiar al indemnizatiei dupa tatal meu , fost prizonier de razboi, pot fi scutit de plata taxelor si impozitelor la primarie?

 11. Bună ziua! Sunt fiica unui prizonier de război, am depus cerere la U.M. Pitești, iar răspunsul a venit după 1 an și 9 luni, neclasificat. Menționez că datele referitoare la situația militara a tatălui meu sunt înscrise în carnetul de munca pe care le am depus alături de cerere, netinandu se cont de acest act. Deasemenea, mama mea, a primit pensie,după tatăl meu, de urmaș de veteran de război din anul 1994 până în anul 2003. Întrebarea mea este de ce nu se ia în considerare datele din cartea de munca pe care o am in original. As putea acționa în instanță U.M. Pitești?

  1. Buna ziua.
   Probabil ca in arhiva militara nu mai exista documentele necesare. Incercati sa depuneti dosarul la Agentia de Plati cu documentele pe care le aveti. Daca va resping dosarul puteti sa-i actionati in instanta.

 12. Buna seara! Ce documente trebuie depuse la UM de la Pitesti in vederea obtinerii unui raspuns pentru tatal meu prizonier de razboi,decedat?

 13. Buna seara,
  Informare Arhivele Militare Naționale Române
  MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

  https://amnr.defense.ro/press-releases/18

  COMANDANTULUI UNITĂŢII MILITARE 02405 PITEŞTI
  Piteşti, Intr. Poarta Eroilor nr. 4, jud. Argeş, e-mail:um02405.pitesti@yahoo.com
  Subsemnatul ……………………………………………………………domiciliat(ă) în
  localitatea ………………………………….., str………………………………………….., nr……..,
  bl………….., sc..……….., ap………….., judeţul (sectorul)…………………., cod………..
  solicit eliberarea unui certificat cu perioada de prizonierat a tatălui
  meu…………………………………………………………, fiul lui…………………………… și al ………………….,
  născut la data de ……………………., în localitatea…………………………, județul……………………………
  Documentul îmi este necesar în vederea întocmirii dosarului pentru obținerea drepturilor
  prevăzute de Legea 130/2020 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990.
  Anexez, în fotocopie, următoarele documente pentru a dovedi calitatea de urmaș:
  – Copie B.I./C.I.;
  – Copie certificat de naștere solicitant;
  – Copie certificat de căsătorie solicitant (în cazul doamnelor sau schimbării numelui
  solicitantului în urma căsătoriei);
  – Certificat de naștere și/sau deces al persoanei pentru care se solicită certificatul.

  Data Semnătura

  NOTĂ: În solicitare pot fi menționate orice alte date cunoscute cu privire la sitauția
  militară a prizonierului de război:
  – denumirea unității militare cu care a participat la acțiuni militare;
  – data căderii în prizonierat (zi, lună, an);
  – data înapoierii din prizonierat (zi, lună, an);
  – denumirea Cercului de recrutare care l-a încorporat.
  La cerere pot fi adăugate și alte documente care pot orienta cercetarea arhivistică:
  – copie livret militar;
  – copie certificate/adeverințe eliberate anterior de către U.M. 02405 Pitești sau alte
  structuri cu responsabilități în domeniu;
  – copie a oricărui document care conține informații privind situația militară.
  Solicitarea poate fi trimisă pe adresa de poștă (Piteşti, Intr. Poarta Eroilor nr. 4,
  jud. Argeş) sau poștă electronică (um02405.pitesti@yahoo.com).

  INFORMARE
  În situația în care persoana pentru care se solicită atestarea perioadei de prizonierat a
  rămas în teritoriul aflat în administrarea vremelnică a statului ungar, începând cu anul 1940, și a fost încorporată de către autoritățile militare ungare, este necesară trimiterea unei solicitări, pentru atestarea situației sale militare, respectiv a datei de cădere în prizonierat, Ministerului Apărării de la Budapesta/Arhivei Centrale de Istorie Militară (Budapesta, Verseny utca 12, cod poștal 1076).
  În aceasta trebuie precizate următoarele informaţii referitoare la persoana pentru care se solicită atestarea perioadei de prizonierat: data naşterii (zi, lună, an), locul naşterii (comuna, judeţ), numele de familie al mamei înainte de căsătorie, data încorporării, perioada şi unităţile militare în cadrul cărora a fost pe front, perioada de prizonierat (dacă sunt cunoscute).
  În această situație, pentru atestarea datei întoarcerii din prizonierat, se adresează o
  solicitare Unităţii Militare 02405 Piteşti (Intr. Poarta Eroilor nr. 4, Piteşti, jud. Argeş,
  e-mail: um02405.pitesti@yahoo.com, în care pe lângă datele personale ale celui care a fost prizonier, trebuie precizată denumirea centrului de repatriere, prin care a trecut la întoarcerea în țară, din prizonierat și data aferentă (zi, lună, an).
  La solicitare se anexează, în fotocopie, documente pentru a dovedi calitatea de urmaș a
  persoanei care face solicitarea:
  – Copie B.I./C.I.;
  – Copie certificat de naștere solicitant;
  – Copie certificat de căsătorie solicitant (în cazul doamnelor sau schimbării numelui
  solicitantului în urma căsătoriei);
  – Certificat de naștere și/sau deces al persoanei pentru care se solicită data întoarcerii
  din prizonierat.

  1. Buna seara,
   Acest aspect este stabilit, dupa depunerea dosarului, de comisia intrunita la nivelul Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială din judetul de domiciliu.
   Multa sanatate

 14. Drila Ioan Adrian

  Bună ziua! Mama mea făcuse o cerere la Pitesti pentru libretul militar al tatălui ei, strabunicul meu, raspunsul primit este că avem nevoie de adresare Ministerului din Budapesta. Cum aș putea obține libretul militar al strabunicului meu și este el valabil în România pentru atribuirea drepturilor urmașilor din război?? Mulțumesc anticipat.

 15. Bună ziua,

  Există vreo condiție (vreun platfon maxim de pensie/venituri) pe care nu trebuie să îl depășească persoana care depune această cerere pentru indemnizație?

  Mulțumesc!

   1. Bună ziua. Tataie a fost prizonier de război, mamaie a luat pensie de urmaș de pe urma lui. Ea a decedat. Noi nepoții putem beneficia mai departe de aceasta pensie de urmaș? Mulțumesc anticipat.

     1. Bună seara, bunicul meu a fost prizonier de război timp de 2 ani și 2 luni, motiv pentru care tatăl meu beneficiază de această indemnizație. Întrebarea mea este: va primi acest ajutor timp de doar 2 ani și 2 luni, cât a durat perioada de deținere? Mulțumesc!

 16. Mischian Mircea

  Buna , bunicul meu tatal mamei mele a fost prizonier dar nu s-a mai intors acasa ,niciodata nu s-a stiut ce sa intamplat cu el ,bunica mea mea nu a primit multe informatii si nu a benefiat niciodata de nici un ajutor ,as vrea sa stiu daca mama mea(care este in viata) are drepturi banesti sau alte drepturi. Nu as vrea sa fac demersuri care pot sa nu aiba nici un rezultat ,dupa cate am inteles lucrurile merg foarte greu la solicitari fiind nevoit sa trimit ptr documente(nu are livret sau alte documente) la Pitesti.

 17. Mischian Mircea

  Buna , bunicul meu tatal mamei mele a fost prizonier dar nu s-a mai intors acasa ,niciodata nu s-a stiut ce sa intamplat cu el ,bunica mea mea nu a primit multe informatii si nu a beneficiat niciodata de nici un ajutor doar copii pana la majorat,as vrea sa stiu daca mama mea(care este in viata) are drepturi banesti sau alte drepturi. Nu as vrea sa fac demersuri care pot sa nu aiba nici un rezultat ,dupa cate am inteles lucrurile merg foarte greu la solicitari fiind nevoit sa trimit ptr documente(nu are livret sau alte documente) la Pitesti.

  1. Buna ziua,
   Pentru obtinerea calitatii, implicit a drepturilor trebuie depus un dosar. Fara aceste acte nu se poate deveni beneficiar.
   Chiar daca dureaza obtinerea actelor se merita.

   1. Buna ziua,
    In cazul in care sunt doi mostenitori suma se calculeaza pentru fiecare dosar in parte? Sau se imparte la doi?
    Multumesc

  2. Incercati la Oficiul National pentru Cultul Eroilor.
   Am citit ceva informatii de pe pagina de Fb.
   Poate va ajuta cumva.🙏

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

×