De ce să apelezi la procesul de mediere?

 • Rapiditate și eficiență.

 • Economii financiare.

 • Confidențialitate.

 • Flexibilitate și personalizare.

 • Reducerea tensiunii emoționale.

 • Păstrarea relațiilor.

 • Controlul părților asupra procesului.

 

     Potrivit legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator

 

 

   Art. 59. – (1) Părţile pot solicita notarului public autentificarea, în condiţiile legii şi cu respectarea procedurilor legale, a înţelegerii lor.
(2) Părţile sau partea interesată se pot înfăţişa la instanţa judecătorească pentru a cere, îndeplinind procedurile legale, să se dea o hotărâre care să consfinţească înţelegerea lor. Competenţa aparţine fie judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, sediul oricare dintre părţi, fie judecătoriei în a cărei circumscripţie se află locul unde a fost încheiat acordul de mediere. Hotărârea prin care instanţa încuviinţează înţelegerea părţilor se dă în camera de consiliu şi constituie titlu executoriu în condiţiile legii. Dispoziţiile art. 438- 441 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.
(21) Părţile sau partea interesată se pot înfăţişa la notarul public în vederea autentificării acordului de mediere.
(22) Judecătorul, dacă consideră necesar, solicită prezenţa tuturor părţilor.
(3) Actul întocmit de notarul public conform alin. (1) şi art. 58 alin. (4) şi (41), prin care se autentifică înţelegerea din acordul de mediere, are putere de titlu executoriu.
Art. 591. – Dacă acordul de mediere se referă la o cauză succesorală şi a intervenit înainte de eliberarea certificatului de moştenitor, competenţa aparţine notarului public, conform legii.

 

Așadar:

 

 • Te poți adresa mediatorului în orice stadiu al conflictului tău (atât înainte de a deduce judecății conflictul tău, în vederea prevenirii unui proces, cât și în tot cursul procesului, până la pronunțarea unei hotărâri definitive, în vederea stingerii procesului, conform condițiilor din acordul de mediere);
 • Informarea cu privire la mediere și avantajele soluționării unui conflict prin mediere este GRATUITĂ;
 • La mediere, timpul de rezolvare a conflictului este cu mult redus, iar procedura este simplă. Astfel, economia de timp poate duce şi la o economie de natură pecuniară.
 • , părţile în conflict, stabiliți data şi ora procesului de mediere. În instanţă, termenele de judecată sunt impuse şi nu ţin cont de programul părţilor. Şedinţa de mediere poate fi reprogramată la fel de uşor ca orice alt tip de întâlnire.
 • Nu există limită de timp pentru şedinţa de mediere. Sesiunile de mediere se pot finaliza şi cu înţelegeri parţiale, situaţie în care este posibilă programarea unei alte şedinţe la o dată ulterioară.
 • , părțile, de comun acord, puteți alege mediatorul la care să apelați. De asemenea, medierea poate fi susținută de unul sau mai multi mediatori (daca vă simțiți mai în siguranță alegând și dvs. un mediator, în afara celui propus de partea adversă, se poate efectua o co-mediere). Această facilitate nu există în faţa instanţei de judecată.
 • Un prim pas spre soluţionarea conflictului este prezenţa părţilor la mediator, care denotă dorinţa acestora de a soluţiona neînţelegerile, medierea fiind o procedură voluntară.
 • Sala în care are loc şedinţa de mediere este întotdeauna mai primitoare şi mai discretă faţa de sala de judecată. În sala de judecata domneşte formalismul, trebuie respectate anumite reguli procedurale stricte, cuvântul se ia într-o anumită ordine ş.a.m.d. Mediatorul este atent asupra voinţei şi interesului părţilor. La şedinţa de mediere este permisă doar prezenţa părţilor şi a persoanelor agreate de acestea.
 • În cadrul unui proces, soluţia este impusă vă este impusă de judecător. Mediatorul nu impune nimic, părţile decid soluţia avantajoasă şi amiabilă pentru conflictul în care se găsesc.
 • Medierea este confidenţială. Mediatorul este obligat să păstreze confidenţialitatea cu privire la infomaţiile de care ia cunoştinţă în cursul medierii, precum şi cu privire la documentele de care ia act pe parcursul medierii, chiar şi după finalizarea acestei medieri.
 • Mediatorul trebuie să refuze preluarea unui caz dacă știe că există împrejurări de natură a-l împiedica să fie neutru și impartial, precum și în situația în care constată că drepturile în discuție nu pot face obiectul medierii.
 • Prin mediere se pot rezolva toate tipurile de conflict. Pe tot parcursul medierii părţile comunică. Într-un proces în instanţă comunicarea dintre părţi este alterată, soluţia generând de cele mai multe ori, noi conflicte.
 • Mediatorul nu judecă părţile şi nu dă verdicte. Rolul lui este să faciliteze dialogul dintre dvs., astfel încât tot dvs. să generați opţiuni, în vederea soluţionării divergenţelor existente.
 • Mediatorul nu asistă și nu reprezintă vreuna dintre părțile participante la mediere.
 • Aveți dreptul de a fi asistați în mediere atât de către un avocat, cât şi de o terţă persoană pe care oricare dintre dvs., părțile aflate în conflict, o considați oportună ca şi prezenţă.
 • Apelând la mediere, nu renunțați la justiţia clasică. Dacă nu reușiți să vă soluţionați conflictul prin mediere, aveți posibilitatea de a vă adresa instanţei de judecată, la fel cum o aveați şi înainte de a apela la mediere.
 • Înţelegerea la care veţi ajunge trebuie să fie una durabilă care să corespundă întru totul intereselor şi scopului pentru care aţi negociat. Soluţia la care veţi ajunge este definitivă şi vă poate schimba în mod radical viaţa, întrucât acordul de mediere produce efecte juridice.
 • Principiul autodeterminării părţilor vă dă posibilitatea de a vă retrage din mediere în orice moment doriţi, fără ca eu sau cealaltă parte să poată face opoziţie.
 • Odată ce aţi ajuns la o înţelegere reciproc avantajoasă, se încheie un acord. Acest acord care are valoarea unui înscris sub semnătură privată este modalitatea prin care se finalizează procedura de mediere. Înţelegerea la care veţi ajunge poate fi totală sau parţială.
 • Înţelegerea la care sper că veţi ajunge este supusă autentificării de către notarul public şi/sau a încuviinţării din partea instanţei de judecată, în condiţiile legii.
 • Întrucât medierea se poate aplica în orice cauză de natură civilă şi doar parţial în materie penală, teoretic aproximativ 80% din cauzele aflate pe rolul instanţelor ar putea fi soluţionate prin mediere.

 

    În concluzie, medierea reprezintă o modalitate eficientă și umană de soluționare a conflictelor, oferind avantaje semnificative atât părților implicate, cât și sistemului de justiție. Este o alternativă viabilă, axată pe colaborare și construirea de soluții durabile.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

×